Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. App: Het door Kiespijn Pro ontwikkelde programma onder de naam Kiespijn Pro, welk programma kan worden uitgevoerd op een mobiele telefoon of een ander draagbaar apparaat. De App is beschikbaar in de Apple App Store.
2. Gebruiker: De natuurlijke en/of rechtspersoon die van de App gebruik maakt.
3. Externe aanbieder: Iedere rechtspersoon, waaronder een sociaal netwerk (Facebook, Hyves, Twitter, etc.), niet zijnde Kiespijn Pro, welke op verzoek van de Gebruiker gegevens verwerkt, bijvoorbeeld om deze gegevens te delen met derden.

Artikel 2. Gebruik van de Kiespijn Pro App
1. Door gebruik te maken van de App, gaat de Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring van Kiespijn Pro, evenals met alle beslissingen die Kiespijn Pro neemt om de werking van de App goed te laten verlopen.
2. Indien de App gebruik maakt van diensten van een Externe aanbieder, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy beleid van de betreffende Externe aanbieder van toepassing.
3. Kiespijn Pro verleent aan de Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiespijn Pro vereist.
4. Het is niet toegestaan de App te distribueren of beschikbaar te stellen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiespijn Pro. De Gebruiker mag de App niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de App gebruik zouden kunnen maken.
5. Het is de Gebruiker niet toegestaan de App te deassembleren, decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering.
6. Het is de Gebruiker niet toegestaan de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor Kiespijn Pro, het merk Kiespijn Pro of andere producten of diensten van Kiespijn Pro.
7. Kiespijn Pro heeft te allen tijde het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van de App te ontzeggen en de licentie te beëindigen.
8. Kiespijn Pro garandeert niet dat de App in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

Artikel 3. Klachten en adviezen
1. De Kiespijn Pro App is een App die is ontwikkeld voor de iPhone en de iPad. De App geeft een professioneel advies voor meer dan 60 van de meest voorkomende gebits en tand(vlees)problemen en algemene problemen met betrekking tot mondhygiëne. De adviezen zijn voorzien van afbeeldingen.
2. De App is ontwikkeld in samenwerking met tandartsen en is bedoeld om de Gebruiker informatie en advies te verschaffen. Daarnaast kan de App van toegevoegde waarde zijn in combinatie met een deskundig, tandheelkundig advies van een tandarts.
3. De App is geen vervanging van advies, diagnose of (periodieke) behandeling door een tandarts of andere medische professional.
4. De Gebruiker dient zich met klachten of specifieke vragen over gebit of tand(vlees) altijd te wenden tot een tandarts of andere medische professional.
5. De Gebruiker dient voor het gebruik van medicijnen eerst een tandarts of andere medische professional te raadplegen.

Artikel 4. Privacy
1. Indien de Gebruiker zijn/haar persoonsgegevens verstrekt aan een Externe aanbieder en tevens een app installeert die gebruik maakt van deze persoonsgegevens, geeft de Gebruiker door installatie van de app toestemming aan de Externe aanbieder om deze gegevens voor de hierna genoemde doeleinden beschikbaar te stellen aan Kiespijn Pro, een en ander met inachtneming van de overige privacy bepalingen die vermeld staan op de website(s) van de Externe aanbieder en Kiespijn Pro.
2. Kiespijn Pro gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor de volgende doeleinden:
a. om de App te laten functioneren,
b. om de App af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker, zodat de Gebruiker niet telkens opnieuw zijn/haar gegevens hoeft in te vullen,
c. om de App verder te ontwikkelen en te verbeteren,
d. om contact met de Gebruiker op te nemen,
e. voor statistische doeleinden.
3. Het is de Gebruiker niet toegestaan de App te installeren op een ontgrendelde smartphone. Ontgrendelen wordt ook wel unlocken, jailbreaken of rooten genoemd (software of onderdelen installeren die niet-officiële programma’s toestaan). De privacy van de Gebruiker is niet gegarandeerd als de App wordt gebruikt op een ontgrendelde smartphone.

Artikel 5. Gegevensbeveiliging
1. Kiespijn Pro zorgt voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens van de Gebruiker. Om misbruik van gegevens te voorkomen, verstrekt de Gebruiker deze gegevens niet aan derden, bijvoorbeeld wanneer iemand vraagt (bijvoorbeeld per e-mail) om gebruikersnaam, wachtwoord, creditcardnummer of andere persoonlijke gegevens. Het verstrekken van voormelde gegevens kan leiden tot misbruik.
2. Kiespijn Pro spant zich in om, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te waarborgen dat de App en de bestanden die via de App worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
1. De inhoud van de App, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Kiespijn Pro of de betreffende rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiespijn Pro is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Kiespijn Pro aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App of het opvolgen van de daarin opgenomen adviezen en informatie.
2. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de App kan Kiespijn Pro niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen. Kiespijn Pro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de App, (on)bereikbaarheid van of fouten in de App of ter beschikking gestelde gegevens en afbeeldingen, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via de App of Apple App Store.
3. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Kiespijn Pro gelden eveneens voor alle door Kiespijn Pro ingeschakelde hulppersonen en derden.

Artikel 8. Communicatie
1. (tekst)Berichten, e-mails en andere via internet of telecommunicatie verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Kiespijn Pro staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

Artikel 9. Informatie van derden
1. Kiespijn Pro behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) teksten of andere uitingen te weigeren, wijzigen en/of te verwijderen, bijvoorbeeld indien deze in strijd zijn met wet- en regelgeving, fatsoensnormen of de goede zeden.
2. Informatie die van derden afkomstig is, waaronder – maar niet uitsluitend – commentaren, lezersrecensies, informatie over (de werking van) de App, gegeven adviezen of in de App opgenomen informatie of de gegevens die via een app worden overgebracht, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Kiespijn Pro is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Artikel 10. Beëindiging van het gebruik
1. Indien de Gebruiker de App niet langer wenst te gebruiken, kan de Gebruiker de App van zijn/haar mobiele apparaat verwijderen door deze te deinstalleren.
2. Kiespijn Pro is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren, een Gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van de App, zonder opgave van redenen (bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik, onbevoegd gebruik, het niet naleven van deze voorwaarden).

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden of het gebruik van de App dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
3. In geval van strijd tussen de vertalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of in geval van strijd tussen deze vertaling en de Nederlandse tekst daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Artikel 12. Het Nederlandse Rode Kruis

Met het het Nederlandse Rode Kruis is een schenkingscontract afgesloten waarin afgesproken is dat per verkochte app 33% naar dit goede doel gaat.

Print deze pagina